CHICAGO, ILLINOIS - K T Johnson
Playboy Bldg.

Playboy Bldg.

Chicago, IL, May 1978