ATHENS, GREECE - K T Johnson
The Parthenon, columns

The Parthenon, columns

Athens, Greece, 1979