ATHENS, GREECE - K T Johnson
Side of Parthenon

Side of Parthenon

Athens, Greece, 1979