ATHENS, GREECE - K T Johnson
The Parthenon, 438 B.C., 228 ft x 101 ft, columns 35 ft high

The Parthenon, 438 B.C., 228 ft x 101 ft, columns 35 ft high

Athens, Greece, 1979