ATHENS, GREECE - K T Johnson
The Parthenon

The Parthenon

Athens, Greece, 1979